Address:

 
Zip postal: 603000, г. Nizhniy Novgorod, Kostina street, 4
 
+7 (831) 430-20-32
 
zaointelpharm@gmail.com